درخواست مشاوره مهاجرتی فیدس 

انتخاب نوع جلسه

انتخاب مشاور و تاریخ و ساعت

تکمیل فرم ارزیابی

ثبت نهایی

تنظیم گزارش ارزیابی توسط تیم فنی

(درصورت درخواست متقاضی تنظیم می شود.)

برگزاری جلسه و ارزیابی شرایط متقاضی

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی

غیر حضوری (تماس صوتی یا تصویری)

۴۹۰ هزار تومان

یک ساعت

+

یک جلسه آنلاین تکمیلی

  • این نوع جلسات به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
  • در این جلسات شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
  • در این جلسات روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
  • به سوالات شما پاسخ داده می شود.

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی

حضوری (در محل دفتر)

۶۹۰ هزار تومان


یک ساعت


+


یک جلسه آنلاین تکمیلی

  • این نوع جلسات به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
  • در این جلسات شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
  • در این جلسات روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
  • به سوالات شما پاسخ داده می شود. 

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی  (VIP)

۹9۰ هزارتومان

  • در صورتی که تمایل به برگزاری جلسه مشاوره مهاجرتی تخصصی به صورت فوری و با خدمات ویژه مانند بررسی اسناد و مدارک، بررسی پرونده و ... خارج از حالت معمولی دارید می توانید این نوع جلسه را رزرو کنید.