درخواست مشاوره مهاجرتی 

انتخاب نوع جلسه

انتخاب مشاور و تاریخ و ساعت

تکمیل فرم ارزیابی

ثبت نهایی

تنظیم گزارش ارزیابی توسط تیم فنی

(درصورت درخواست متقاضی تنظیم می شود.)

برگزاری جلسه و ارزیابی شرایط متقاضی

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی

غیر حضوری (تماس صوتی یا تصویری)

290 هزارتومان

۴۵ دقیقه
  • این نوع جلسات به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
  • در این جلسات شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
  • در این جلسات روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
  • به سوالات شما پاسخ داده می شود.

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی

حضوری (در محل دفتر)

4۹۰ هزارتومان

۴۵ دقیقه
  • این نوع جلسات به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
  • در این جلسات شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
  • در این جلسات روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
  • به سوالات شما پاسخ داده می شود. 

جلسات مشاوره مهاجرتی تخصصی  (VIP)

۹9۰ هزارتومان

۴۵ دقیقه
  • در صورتی که شما عجله داشته باشید می توانید از طریق جلسات فوری (VIP) در سریع ترین زمان ممکن مشاوره گرفته و به پاسخ پرسش های خود برسید