درخواست مشاوره مهاجرتی 

انتخاب نوع جلسه

انتخاب مشاور و تاریخ و ساعت

تکمیل فرم ارزیابی

ثبت نهایی

تنظیم گزارش ارزیابی توسط تیم فنی

(درصورت درخواست متقاضی تنظیم می شود.)

برگزاری جلسه و ارزیابی شرایط متقاضی

جلسه مشاوره مهاجرتی تخصصی

290 هزارتومان

۴۵ دقیقه
 • این نوع جلسه به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
 • در این جلسه شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
 • در این جلسه روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
 • به سوالات شما پاسخ داده می شود.

جلسه مشاوره مهاجرتی تخصصی (به همراه گزارش ارزیابی)

۵۹۰ هزارتومان

۴۵ دقیقه
 • این نوع جلسه به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
 • در این جلسه  قبل از برگزاری جلسه  تیم فنی شرایط شما را به طور کامل برای مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت کاری بررسی می کنند و گزارش آن  به صورت مکتوب  در روز جلسه به شما تقدیم می شود.
 • در این جلسه شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
 • در این جلسه روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
 • به سوالات شما پاسخ داده می شود.

جلسه مشاوره مهاجرتی تخصصی فوری (VIP)

۹۹۰ هزارتومان

۴۵ دقیقه
 • در صورتی که شما عجله داشته باشید می توانید از طریق جلسات فوری (VIP) در سریع ترین زمان ممکن مشاوره گرفته و به پاسخ پرسش های خود برسید
 • این نوع جلسه به صورت خصوصی و توسط مشاور متخصص برگزار می شود.
 • در این جلسه  قبل از برگزاری جلسه  تیم فنی شرایط شما را به طور کامل برای مهاجرت تحصیلی یا مهاجرت کاری بررسی می کنند و گزارش آن  به صورت مکتوب  در روز جلسه به شما تقدیم می شود.
 • در این جلسه شرایط شما به طور کامل و به صورت شفاهی در حین جلسه بررسی می شود. 
 • در این جلسه روش های متناسب با شرایط شما پیشنهاد می شود. 
 • به سوالات شما پاسخ داده می شود.