desktop
+98-51-31772
Medical Staff

مهاجرت کادر درمان

مهاجرت برای پزشکان و پرستاران و سایر کادر درمان یکی از دسته بندی های اختصاصی مهاجرتی است که براساس نیاز کشورهای خارجی این فرصت برای مشاغل درمانی ایجاد شده است تا بتوانند اقامت آن کشورها را براساس سابقه تحصیل و شغل خود کسب کنند.

مهاجرت کادر درمان همیشه مورد توجه بوده است.کشورهایی که با کمبود نیروی متخصص به ویژه کادر درمان مواجه هستند، این کمبود را از طریق جذب نیروهای کادردرمان از قبیل پزشکان، پرستاران و سایر متخصصین حوزه پزشکی سایر کشورها تامین می کنند. اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی در حوزه درمان هستند و در این زمینه فعالیت شغلی داشته اند می توانند از این طریق به کشورهایی که به رشته تحصیلی و شغلی آن ها احتیاج دارند مهاجرت کنند.

یکی از نکات مهم در مهاجرت پزشکان و کادر درمان به خارج از کشور، تایید کردن مدارک تحصیلی و کاری آنان توسط مراجع رسمی کشور مقصد است که به آن معادل سازی گفته می شود و درصورت اخذ تاییدیه معادل سازی در کشور مقصد، مدرک تحصیلی متقاضی مانند مدرکی است که اشخاص در خاک آن کشور اخذ کرده اند و مجوز فعالیت در حوزه درمان خواهد بود.

نکته مهم برای فعالیت پزشکان و کادر درمان در خارج از کشور دانش زبان کشور مقصد است. به دلیل اهمیت ارتباط کادر درمان با بیماران در کشور خارجی ، متقاضیانی امکان مهاجرت دارند که به زبان کشور مقصد تسلط کافی داشته باشند ، از این روی بعضی از کشورها این امکان را فراهم کرده اند تا متقاضی پس از ورود به کشور خارجی اقدام به یادگیری زبان آن کشور کند و در یک بازه زمانی یک تا دو ساله زبان رسمی کشور مقصد را فرابگیرد.

 

خدمات بین المللی فیدس می تواند کلیه اقداماتی که در زمینه معادل سازی مدارک، اخذ پذیرش از مراکز درمانی، ثبت نام دوره های کارآموزی و سایر اموری که مربوط به مهاجرت پزشکان و پرستاران و سایرکادر درمان نیاز است را انجام دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه مهاجرت کادر درمان را در پایین مشاهده کنید.