desktop
+98-51-31772
Translation of documents

ترجمه مدارک

برای ارائه مدارک برای مقاصد مهاجرتی، این مدارک باید توسط کارشناسان رسمی و صلاحیت دار داخلی یا بین المللی ترجمه و ممهور به مهر رسمی مترجم شوند.

ترجمه مدارک چیست؟

متقاضی مهاجرت پس از جمع آوری مدارک و تایید شدن می بایست مدارک را به زبان خارجی مربوط به کشور مقصد ترجمه کند و یا به اصطلاح ترجمه مدارک انجام دهند.

 

متقاضی می تواند مدارک خود را از طریق کارشناسان دارای عضویت جامعه مترجمین خارجی مانند جامعه مترجمین قضایی امریکا (به اختصار ناجیت) (NAJIT) یا جامعه مترجمین استرالیا (به اختصارناتی) (NAATI) ترجمه کند و گاهی لازم است تا این کار را از طریق مترجمین رسمی دادگستری در ایران انجام دهد.

 

ترجمه مدارک و چک کمی و کیفی پس از ترجمه نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است تا محتوای ترجمه شده با اصل مدارک تناقضی نداشته باشد.

 

خدمات بین المللی فیدس با داشتن عضویت جامعه مترجمین قضایی امریکا (شماره عضویت 8462) و با سابقه ترجمه اسناد و مدارک حقوقی و قراردادهای تجاری زیر نظر مترجمان متخصص، مدارک مهاجرتی متقاضیان را برای ارائه به سفارت یا اداره مهاجرت کشورهای انگلیسی زبان با بالاترین کیفیت ترجمه کند. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه ترجمه مدارک را در پایین مشاهده کنید.