desktop
+98-51-31772
Motivation letter Writing

نگارش انگیزه نامه

انگیزه نامه سندی است که در آن به توضیح دلایل و انگیزه های شخصی برای انتخاب هدف متقاضی مهاجرت اعم از تحصیل یا کار در خارج از کشور استفاده می شود.

نگارش انگیزه نامه چیست؟

در برنامه های مهاجرتی معمولا انگیزه های شخصی برای اقدام دارای اهمیت است و این موضوع در سندی به نام انگیزه نامه (Motivation Letter) نوشته می شود.

نگارش انگیزه نامه براساس کشور هدف و مخاطب در کشور هدف متفاوت است و هر کشوری دارای استانداردهای مختص به خود است.

 

انگیزه نامه برای مخاطبان زیر نوشته می شود:

دانشگاه ها و اساتید خارجی

کارفرمایان خارجی

اداره مهاجرت و یا سفارت کشور خارجی

 

در انگیزه نامه به چرایی انتخاب های زیر پاسخ داده می شود:

چرایی انتخاب کشور مورد درخواست در کلیه برنامه های مهاجرتی

چرایی انتخاب دانشگاه مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی

چرایی انتخاب کارفرمای خارجی مشخص در برنامه های مهاجرتی کاری

چرایی انتخاب رشته کای یا تحصیلی مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی و کاری

چرایی انتخاب استاد مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی 

چرایی انتخاب موضوع شغلی مشخص در برنامه های مهاجرتی کارآفرینی و ثبت شرکت

و ...

 

در انگیزه نامه از بیوگرافی و رزومه و توصیه نامه استفاده می شود تا آن ها را به فرصت های موجود در کشور خارجی مرتبط سازد.

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه نگارش انگیزه نامه یا بیانیه هدف را در پایین مشاهده کنید.