desktop
+98-51-31772
SOP

بیانیه هدف

بیانیه هدف سندی است که در آن به توضیح دلایل و انگیزه های شخصی برای انتخاب هدف متقاضی جهت تحصیل در خارج از کشور استفاده می شود.

بیانیه هدف چیست؟

در برنامه های مهاجرتی معمولا انگیزه های شخصی برای اقدام دارای اهمیت است و این موضوع در سندی به نام بیانیه هدف یا  (Statement of Purpose)  نوشته می شود.

نگارش بیانیه هدف براساس کشور هدف و مخاطب در کشور هدف متفاوت است و هر کشوری دارای استانداردهای مختص به خود است.

 

 بیانیه هدف برای مخاطبان زیر نوشته میشود :  

دانشگاه ها و اساتید خارجی 

اداره مهاجرت و یا سفارت کشور خارجی

 

در بیانیه هدف به چرایی انتخاب های زیر پاسخ داده می شود:

چرایی انتخاب دانشگاه مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی

چرایی انتخاب رشته تحصیلی مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی

چرایی انتخاب استاد مورد درخواست در برنامه های مهاجرتی تحصیلی 

و ...

 

در بیانیه هدف (SOP) از بیوگرافی و رزومه و توصیه نامه استفاده می شود تا آن ها را به فرصت های موجود در کشور خارجی مرتبط سازد.