desktop
+98-51-31772
Travel Insurance Issuance

صدور بیمه مسافرتی

یکی از مدارکی که برای اخذ اقامت موقت و اقامت دائم کشورهای خارجی مورد نیاز است بیمه درمانی است که هزینه های درمانی متقاضی در کشور خارجی را پوشش می دهد.

صدور بیمه مسافرتی چیست؟

بیمه درمانی بیمه ای است که هزینه های درمانی دارنده را در کشور خارجی تامین می کند.

 

برای اخذ ویزای توریستی ، ویزای تحصیلی و ویزای کاری و همچنین برای اخذ سایر برنامه های اقامت موقت و اقامت دائم متقاضی باید بیمه درمانی داشته باشد.

 

بیمه های درمانی مهاجرتی هم می تواند ازشرکت های بیمه در داخل کشور و هم از شرکت های بیمه در خارج از کشور اخذ شود.

 

بیمه های درمانی دارای محدودیت هزینه ای و محدودیت زمانی هستند که در برنامه های مهاجرتی متفاوت قابل انتخاب هستند.

 

خدمات بین المللی فیدس با داشتن نمایندگی شرکت های معتبر بیمه داخلی و شرکت های معتبر بیمه خارجی از جمله بیمه TK آلمان به عنوان بزرگ ترین شرکت بیمه درمانی در آلمان، صدور کارت بیمه را از داخل خاک ایران بدون هیچ گونه هزینه اضافی برای متقاضیان انجام می دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه صدور بیمه مسافرتی برای متقاضیان سفر و یا تحصیل و یا اقامت کشورهای خارجی را در پایین مشاهده کنید.