desktop
+98-51-31772
Recommendation Letter

توصیه نامه

توصیه نامه یکی از اسنادی است که توسط شخص مهمی نوشته می شود و برای تایید و توصیه کردن متقاضی مهاجرتی استفاده می شود.

توصیه نامه چیست؟

نگارش توصیه نامه، سندی است که توسط شخص مهم و معینی نوشته می شود و می تواند  عملکرد شغلی، تحصیلی یا ورزشی یا هنری فرد را در آن تایید و توصیه کند.

 

مخاطب توصیه نامه می تواند اشخاص زیر باشد:

کارفرمای خارجی

دانشگاه خارجی

اساتید خارجی

اداره مهاجرت در کشور خارجی

باشگاه ورزشی خارجی

 

توصیه نامه توسط اشخاصی نوشته می شود که دارای مقام و مرتبه در رشته کاری مورد نظر هستند و حتما در یک موضوع درسی یا کاری مشخص با متقاضی همکاری کرده اند و به واسطه این همکاری وی را توصیه می کنند.