desktop
+98-51-31772
Immigration Documents Packaging

پکیجینگ مدارک مهاجرتی

کلیه درخواست هایی که به سفارت یا اداره مهاجرت داده می شود شامل مدارک و فرم ها و نامه هایی است که می بایست طبق قوانین کشور خارجی تنظیم و پکیج شود تا به درخواست متقاضی رسیدگی شود.

پکیجینگ مدارک مهاجرتی چیست؟

پکیجینگ مدارک مهاجرتی،آخرین مرحله هر اقدام مهاجرتی متقاضی است. پس از جمع آوری کلیه مدارک مورد نیاز زمان ثبت آن ها به سفارت یا اداره مهاجرت میرسد. برای تحویل این مدارک باید آن ها چک، بررسی و پکیج شوند و طبق درخواست سفارت یا اداره مهاجرت چیده شده و تحویل داده شوند. بعضی از سفارت ها نیز مدارک را به صورت الکترونیکی دریافت می کنند.

 

برای هر درخواست مهاجرتی متقاضی می بایست :

 

1) فرم های سفارت (اپلیکیشن فرم ها)

 

2) مدارک جمع آوری شده و ترجمه شده

 

3) نامه ها و اسناد مورد نیاز

 

را طبق نظمی که سفارت تعیین کرده است پکیج کرده و در زمان مناسب به سفارت یا اداره مهاجرت تحویل دهد.

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه پکیجینگ مدارک برای متقاضیان مهاجرت را در پایین مشاهده فرمایید.