desktop
+98-51-31772
Evaluation

معادل سازی مدارک

معادلسازی مدارک در برنامه های مهاجرتی تحصیلی، کاری و برخی برنامه های سرمایه گذاری انجام میشود و هدف از این کار ارزیابی تمامی مدارک ، دروس و ریز نمرات به صورت یک به یک جهت بررسی همخوانی مدارک با استانداردهای آموزشی کشور مقصد میباشد.

معادل سازی مدارک چیست؟

معمولا در برنامه های مهاجرتی تحصیلی ،کاری و برخی برنامه های سرمایه گذاری با توجه به عدم شناخت کافی کشورهای دیگر از مدارک دانشگاهی ارائه شده توسط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری کشور ایران ، برخی از افراد جهت مهاجرت تحصیلی و کاری خود باید به معادل سازی مدارک تحصیلی خود بپردازند. در این حالت تمامی مدارک و ریز نمرات همراه با ترجمه آن ها باید به سازمان های معتبر معادل سازی مدارک ارسال شوند .