desktop
+98-51-31772
Audit Report Preparation

تنظیم گزارش حسابرسی

در بعضی از برنامه های مهاجرتی نشان دادن گزارش های مالی سالیانه کسب و کار متقاضی ضروری است. در گزارش های حسابرسی میزان درآمد، هزینه و سود سالیانه توسط یک کارشناس دارای مجوز محاسبه می شود.

تنظیم گزارش حسابرسی چیست؟

گزارش های حسابرسی گزارش های رسمی هستند که درآمد و هزینه و سود یک کسب و کار را در یک دوره زمانی مشخص تعیین کرده و در برنامه های مهاجرتی از آن استفاده می شود.

 

گزارش حسابرسی برای مقاصد مهاجرتی زیر تنظیم می شود:

 

1) اثبات وجود یک کسب و کار

 

2) درآمد زا بودن کسب و کار

 

3) منشا دارایی های متقاضی

 

4) سابقه مدیریت متقاضی در آن کسب و کار

 

گزارش های حسابرسی زیر نظر کارشناس دارای صلاحیت انجام می شود.

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه تنظیم گزارش های حسابرسی را در پایین مشاهده کنید.