desktop
+98-51-31772
Business Plan

بیزینس پلن

بیزینس پلن یا طرح توجیهی سندی است که برنامه کاری راه اندازی کسب و کار از طریق برنامه های مهاجرتی خوداشتغالی یا کارآفرینی و ثبت شرکت را بیان می کند.

بیزینس پلن چیست؟

بیزینس پلن یا طرح توجیهی سندی است که در آن برنامه کاری برای راه اندازی یک کسب و کار چه به صورت خوداشتغالی و خویش فرمایی و چه به صورت شرکتی نوشته می شود.

 

بیزینس پلن یا طرح توجیهی سندی است که برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف و استراتژی های آینده یک کسب و کار را برای دستیابی به آنها نشان می دهد.

 

بیزینس پلن از قسمت های مختلفی تشکیل می شود :

 

معرفی متقاضی و توانمندی های شغلی و مالی ایشان

 

آمار کلی از صنعت مربوطه در کشور مقصد

 

فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

 

مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت در کشورهای خارجی

 

هزینه های ضروری برای راه اندازی بیزینس

 

پیش بینی فروش

 

استراتژی های کسب و کار

 

تحلیل رقبا 

 

معرفی بازار هدف متقاضی

 

و ....

 

 

برای بعضی از برنامه های مهاجرتی مثل خوداشتغالی فدرال کانادا ، خوداشتغالی آلمان، خوداشتغالی سوئد، کارآفرینی های استانی کانادا ، استرالیا و ....  داشتن بیزینس پلن ضروری است. 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه نوشتن بیزینس پلن برای متقاضیان مهاجرت را در پایین مشاهده فرمایید.